Натрувпането на естицидите в организма на хора и животни е в неотменина връзка с кръговрата им в обектите на околната среда. Степента на замърсяване на водата, почвата, въздуха и предимно наличието им в хранителните продукти влияят върху тяхното количествено натрупване в тъканите и органите на...

Прочети още...

Същестуват многобройни начини за замърсяване на обектите на околната среда с пестициди. За да се избегне попадането на наднормено количество от препаратите в районите на третираните обекти, са създадени санитарни правила, които са свързани с нормирането на препаратите, с осигуряването на безопасна...

Прочети още...

Име, давано на равнинни, тревисти области с изолирано срещащи се дървета. Саваните представляват отворени гори, въпреки че отначало терминът се е използвал, за обширни, лишени от дървета площи в Америка и дори за означаване на прериите.

Максималният брой индивиди от даден вид, който може да бъде поет от едно местообитание. Това е важна концепция в екологията и се определя от множество фактори, включващи наличието на храна, пространство и светлина и степента на конкуренция, заболявания, хищничество и натрупване на отпадъци. Такива...
Прочети още...

Под продуктивност на екосистемите разбираме количеството органична материя, което се синтезира от растенията и останалите трофични равнища.

Макар че процентът на енергията, въвлечена в кръговрата на веществата, е малък, общото количество продукция на живата материя на Земята е голямо. За 1 година на...

Прочети още...