Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” е носи със себе си многовековни културно-просветни традиции. Той е наследник на Плисковско-Преславската книжовна школа и носи името на епископ Константин Преславски, който е един от най-образованите и най-талантливите преки ученици на Кирил и Методий. Добре уредените шуменски възрожденски училища стават благоприятна основа непосредствено след Освобождението през 1879 г. тук да се открие първият педагогически курс, който през 1919 г. се преобразува в Педагогически институт за прогимназиални учители. През 1964 г. той става Факултет-филиал на Софийския университет. На неговата база през 1971 г. се открива Висш педагогически институт, който от 1995 г. прераства в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”.

Цели на университета

Основната цел на университета е да подготвя висококвалифицирани и конкурентноспособни кадри, които да бъдат достатъчно грамотни да навлязат в работната среда и същинската част от живота.

Други цели са:

 • поддържане и издигане на авторитета на университета;
 • постоянни контакти с бизнеса, които да подадат ръка на кадрите на университета;
 • стимулиране на научното и кариерно развитие;
 • повишаване качеството на материалната база на университета;
 • връзки с европейските университети за обмяна на опит;
 • усъвършенстване на информационните и комуникационни технологии в образователния процес;
 • усъвършенстване структурата на академичната институция за постигане на организационна и управленска ефективност;
 • подобряване на информационна база и развитие на инфраструктурата на Университета.

Факултети и специалности

Факултет по математика и информатика

Бакалавърски специалности

 • Математика;
 • Стопанска математика;
 • Компютърна информатика;
 • Компютърни информационни технологии;
 • Икономическа информатика;
 • Математика и информатика;
 • Икономика;

Факултет по технически науки

Бакалавърски специалности

 • Геодезия;
 • Инженерна логистика;
 • Системи за сигурност;
 • Комуникационни и информационни системи;
 • Радиокомуникационна техника и технологии;
 • Сигнално-охранителни системи и технологии;

Факултет по хуманитарни науки

 • Бакалавърски специалности;
 • Българска филология;
 • Руска филология;
 • Английска филология;
 • Немска филология;
 • Турска филология;
 • Приложна германистика;
 • Приложна лингвистика;
 • Английски език и немски език;
 • Английски език и руски език;
 • Руски език и турски език;
 • История;
 • Археология;
 • Теология;
 • Журналистика;
 • Връзки с обществеността;
 • Български език и руски език;
 • Български език и история;
 • История и география;

Факултет по природни науки

Бакалавърски специалности

 • Физика;
 • Астрономия;
 • Химия;
 • Екология и опазване на околната среда;
 • Туризъм;
 • Педагогика на обучението по биология и химия;
 • Педагогика на обучението по география и биология;
 • Педагогика на обучението по биология и физика;
 • Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда;
 • Растителна защита;