Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е най-голямото и най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, с 93-годишната си история. Правоприемник е на Свободния университет за политически и стопански науки, създаден през 1920 г. В УНСС се изучават икономически, юридически, управленски, информационни и социални специалности - 45 в редовна форма.

 

Основни цели на университета

 • Подготовка на достатъчно кадърни кадри, които безпроблемно да навлязат в бизнес средата не само на България, но и в световен мащаб;
 • Организиране на иновационни методи, които да стимулират интереса на младите към съответните учебни области;
 • Да възпитава в младите човешки морал и ценности, и така да ги направи добронамерени и целеустремени в тези тежки икономически и социални условия;
 • Да усъвършенства и мотивира качествата и възможностите на своите студенти;
 • Подобряване наматериалната база на университета;
 • Подкрепа към академичния състав на университета и усилията, които се полагат;
 • Участие в различни международни проекти с цел развитие и обмяна на опит с по-висши университети в Европа;
 • Поддържане на най-високи интелектуални стандарти в страната;
 • Развитие по отношение на мобилността и комуникативността в университета между всички участващи в неговия просперитет;
 • Поддържане на университетската библиотека и стремеж към най-сериозен цялостен напредък.

 Факултети и катедри

 Общоикономически факултет

 • Катедра "Икономикс"
 • Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита"
 • Катедра "Икономическа социология"
 • Катедра "Политическа икономия"

Бизнес факултет

 • Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"
 • Катедра "Индустриален бизнес"
 • Катедра "Икономика на природните ресурси"
 • Катедра "Недвижима собственост"
 • Катедра "Физическо възпитание и спорт"
 • Катедра "Предприемачество"

Факултет "Управление и администрация"

 • Катедра "Управление"
 • Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"
 • Катедра "Публична администрация"
 • Катедра "Регионално развитие"

Финансово-счетоводен факултет

 • Катедра "Финанси"
 • Катедра "Счетоводство и анализ"
 • Катедра "Финансов контрол"

Факултет "Икономика на инфраструктурата"

 • Катедра "Икономика на търговията"
 • Катедра "Медии и обществени комуникации"
 • Катедра "Стопанска логистика"
 • Катедра "Икономика на транспорта"
 • Катедра "Национална и регионална сигурност"
 • Катедра "Икономика на туризма"

Факултет "Международна икономика и политика"

 • Катедра "Политология"
 • Катедра "МИО и бизнес"
 • Катедра "Международни отношения"
 • Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика"
 • Юридически факултет
 • Катедра "Частноправни науки"
 • Катедра "Публичноправни науки"
 • Катедра "Наказателноправни науки"

Факултет "Приложна информатика и статистика"

 • Катедра "Информационни технологии и комуникации"
 • Катедра "Статистика и иконометрия"
 • Катедра "Математика"