Аграрният университет в гр.Пловдив е създаден през 1945 г. До днес той разпространява знания, съхранява и обогатява традициите в българското земеделие. Университетът се е утвърдил се като национален център на аграрната наука и образование в България.

Възпитаници на Аграрен университет в гр.Пловдив са над 22 000 агрономи, инженери, еколози, икономисти, от които над 1900 чуждестранни граждани.

Аграрният университет провежда обучение на европейско ниво в трите образователни степени: “бакалавър”, “магистър” и “доктор”.

 

Мисия и цели на Аграрен университет

 • Осигуряване на професионално и качествено обучение, което да гарантира на студентите конкурентоспособност на българския, европейския и международния пазар на труда;
 • Да се провеждат постоянни научни изследвания, които да намират бързо внедряване в практиката;
 • Да подготвя специалисти, които държат да се развиват професионално в аграрния сектор;
 • Да се подобрява постоянно материалната база, която ще даде по-добри възможности на студентите за близост с българската земя;
 • Участие в проекти, които имат за цел взаимоотношения с други европейски аграрни университети;
 • Получаване на обществено признание като водещ университет в аграрния бизнес, наука и образование.

Специалности за ОКС Бакалавър

Социални, стопански и правни науки

Администрация и управление

 • Управление на регионалното развитие

Икономика

 • Аграрна икономика

Туризъм

 • Аграрен туризъм   

Природни науки, математика и информатика

Науки за земята  

 • Екология и опазване на околната среда         
 • Биологично земеделие

Технически науки

Общо инженерство

 • Аграрно инженерство     

Аграрни науки и ветеринарна медицина

Растениевъдство

 • Агрономство (Полевъдство)    
 • Агрономство (Растителни биотехнологии)                
 • Селекция и семепроизводство
 • Растителна биология                  
 • Агрономство (Лозаро-градинарство) 
 • Агрономство-хидромелиорации                      
 • Агрономство (Тропично и субтропично земеделие)            
 • Агролесовъдни системи и планинско земеделие     
 • Агрономство (Декоративно градинарство)

Растителна защита

 • Растителна защита

Животновъдство

 • Зооинженерство

Аграрният университет е акредитиран през 2006 г. от Националната агенция за оценяване и акредитация с най-високата оценка „много добър”. Акредитацията е валидна за 6-годишен период от време.