Заемът е определена сума пари, която банката е дала за ползване на клиента за определен период от време при определени условия и с плащане на такса - лихва, като цената на използването на тези средства. Кредитите според тяхното предназначение могат да бъдат нецелеви или парични и целенасочени, като например: потребителски, жилищни, инвестиционни или оборотни заеми. Само банки и други юридически лица, получили лиценз за управление, могат да участват в кредитиране на юридически и физически лица.

 

Лихвата представлява цената, платена от длъжника (клиента) на заемодателя (банката) за използването на средства. Когато лихвата се изразява в процент, получаваме лихвен процент, чийто размер зависи от вида на кредита, срока на кредита, инструментите за осигуряване на събирането на вземания, пазарните условия, конкуренцията, инфлацията, кредитния рейтинг на страната и т.н.

 

Номинален лихвен процент - лихвен процент, който представлява процент, който определя колко парични единици се плащат за единица кредит и се използва за изчисляване на редовната лихва по даден заем. Тя може да бъде фиксирана или променлива.

 

Конформният лихвен процент е процентът, при който се получава еднакъв размер на лихвата, независимо дали лихвата се изчислява веднъж в края на периода на изплащане или повече от веднъж по време на изплащането на заема.

Пропорционален лихвен процент е процентът, при който се получава различен размер на лихвата в зависимост от това дали лихвата се изчислява веднъж в края на периода на изплащане или повече от веднъж по време на самото изплащане на заема. А именно, ако лихвата се изчислява повече от веднъж през периода на изплащане, се получава по-голям размер на общата лихва, отколкото ако тя е била изчислена само веднъж в края на периода на изплащане на заема. Ако пропорционалният лихвен процент на годишно ниво се намали до месечен лихвен процент, тогава той може да бъде получен чрез просто разделяне на годишния лихвен процент на броя на счетоводните периоди, напр. ако годишният лихвен процент е 6%, месечният се получава, когато разделяме 6% на броя на месеците 12 и получаваме, че месечният е 0,5%.

Източник: finance5.bg

Images