Терминът "картина на света" за първи път е използват от физиците от края на 19-ти и началото на 20-ти век, за да опишат физическата картина на света.

Но въпросът за картината на света е задаван от най-дълбока древност.

  • Платон - неговото разбиране за света е свързано с обособяването на...
Прочети още...

Това е разнообразно и неединно философско учение, обединено от един принцип. Философите екзистенциалисти насочват вниманието си към структурите на екзистенцията, но схващани като човешко съществуване. Тези структури биват наречени екзистенциални. Това са историчността, телесността, страхът...

Прочети още...

Произход на човека

В днешната философия доминират три възгледа за произхода на човека:

  • Теорията на Дарвин, построена е върху принципа на еволюцията - тоест последователни ходове на развитие. Дарвинизмът абсолютизира естествения подбор, тоест оцеляват най-приспособимите организми и...
Прочети още...

Частно научна и философска антролопология

Научните дисциплини, имащи за предмет човека се именуват с общото название антропология. В науката се обособяват психологическа, биологическа, социална, културна антропология. Всеки от тези научни дялове разглежда определени аспекти от човешкото битие...

Прочети още...

Просвещението е обществено-политическо течение през 17-18 век, представителите на което се стремели да премахнат недостатъците на съществуващото общество, да променят неговите нрави, политика и бит чрез идеите за доброто, справедливостта и научните знания. В основата на просвещението лежи представата...

Прочети още...