Множеството е първично понятие в математиката.

Обектите, от които се състои дадено множество се наричат още негови елементи. Множествата означаваме с различни главни букви от латинската азбука – M, N, P, Q, R,…, а елементите им – с малки букви от една и същата азбука – a, b, c...

Прочети още...

Производна на функция е основно понятие в диференциалното смятане, което характеризира скоростта на изменение на функцията. Функция, която има производна, се нарича диференцируема.

Геометрично представяне на понятието

Производната на една функция в дадена точка е равна на тангенса от...

Прочети още...

В много случаи независимата променлива x клони към x0 чрез растящи редици от стойности, тоест отляво, или чрез намаляващи редици от стойности, тоест отдясно. Получените граници в тези случаи се наричат лява и дясна граница на функцията в зависимост от това дали аргументът остава съответно по-малък...

Прочети още...

Геометрично преобразувание, при което на всяка точка X съпоставяме точка X' такава, че XX' = a, се нарича тренслация (успоредно пренасяне) на вектор a.

Геометрично преобразувание, при което на всяка точка x, различка от точка O, съответства точка x', такава, че OX = OX' , а на точката O съответства самата точка O, се нарича ротация с център O.